Government of Nepal Ministry of Health & Population

Bhim Hospital

Sun - Fri 8:00 - 2:00 Saturday closed
24/7 Emergency 071-520193

सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी शिल्बन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सुचना

सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी शिल्बन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सुचना